Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

INSEE Vietnam

Build For Life

INSEE Vietnam - Formerly known as Holcim, has become the leading cement producer and waste management in Vietnam since 1994.

 • hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWxrbpZwsbA.
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at INSEE Vietnam

INSEE Vietnam 's Activities

 • INSEE HỌP MẶT CÙNG HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (VECEA)

  INSEE HỌP MẶT CÙNG HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (VECEA)

  Vừa qua, đại diện INSEE Việt Nam, Ông Eamon John Ginley – Tổng Giám đốc và Ông Phạm Văn Thông – Phó Tổng Giám đốc cùng các bộ... View more
   hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZRgmHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWWZmehq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGiccWxhlZecnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • KHỞI ĐỘNG HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HÓA DỰ ÁN MẬT NGỌT – QUÁN QUÂN INSEE PRIZE

  KHỞI ĐỘNG HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HÓA DỰ ÁN MẬT NGỌT – QUÁN QUÂN INSEE PRIZE

  Ngày 10/05/2022, Lễ Công bố và Ký kết tài trợ cho dự án Mật Ngọt – Thư viện cho trẻ em vùng núi (tại trường tiểu học Phước Tân A... View more
   hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZRgl3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWWZmahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGiccWxhlZecnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • INSEE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CHO NHÀ THẦU VÀ CỬA HÀNG TẠI TỈNH BẾN TRE 5/5/2022.

  INSEE TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CHO NHÀ THẦU VÀ CỬA HÀNG TẠI TỈNH BẾN TRE 5/5/2022.

  Tối ngày 5/5 vừa qua, INSEE Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng dành cho nhà thầu và cửa hàng tại tỉnh Bến Tre... View more
   hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZRglnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWWZmWhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGiccWxhlZecnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5dnmmuYmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...